Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowany sposób współpracują z hierarchią w realizacji misji apostolskiej Kościoła. Wywodzi się ona z XIX wiecznego katolickiego ruchu przeciwstawiającego się laicyzacji i dechrystianizacji. Akcję Katolicką powołał papież Pius X, aby wprowadzić świeckich do odpowiedzialności za Kościół i odbudować więź między hierarchią a świeckimi. W latach powojennych wagę takiej współpracy potwierdził Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Ojciec święty Jan Paweł II, podczas wizyty „Ad limina apostolorum”, w dniu 12 stycznia 1993 roku postulował odrodzenie w Polsce Akcji Katolickiej, której istnienie tak w okresie wojny, jak i czasach reżimu komunistycznego nie było możliwe. Wezwanie to podjęła Konferencja Episkopatu Polski w 1996 r., powołując na nowo do życia Akcję Katolicką, w której zaangażowani wierni świeccy zostają włączeni w  budowanie Kościoła Chrystusowego i w zorganizowaną misję apostolską.

Akcja Katolicka poprzez określone w statucie struktury  organizacyjne realizuje wyznaczone sobie cele i zadania poprzez:

 • pogłębiania życia religijnego, moralnego, intelektualnego, kulturalnego i ukierunkowanie na zadania apostolskie,
 • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła,
 • angażowanie się w formację dzieci i młodzieży, kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Członkowie Akcji Katolickiej czynem i modlitwą pragną włączyć się w pasterską posługę Ojca świętego, Biskupów i Kapłanów. Przystąpienie do Akcji Katolickiej jest swego rodzaju powołaniem.  Fakt ten określił Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik  w następujący sposób: „Powołanie to będzie źródłem satysfakcji i twórczej radości, jeżeli w zespole parafialnym, diecezjalnym, czy krajowym znajdą się charyzmatyczni maksymaliści żywej wiary, którzy wniosą nowy dynamizm w życie Kościoła naszych czasów oraz dostarczą biskupom i kapłanom nowej odwagi w dążeniu do tego co ważne i potrzebne, choć trudne.”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Markowej został powołany przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika dnia 6 grudnia 1997 r. W dniu powołania oddział liczył 22 członków. Według zaś stanu na dzień 30 listopada 2017 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Markowej liczy 16 członków zwyczajnych.

Opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji sprawuje mianowany przez Księdza Arcybiskupa Asystent Diecezjalny, a w oddziale parafialnym stowarzyszenia Ksiądz Arcybiskup mianuje Asystentem Kościelnym  Księdza Proboszcza Parafii. W latach 1997 – 2008 funkcję Asystenta Kościelnego pełnił śp. Ksiądz Prałat Stanisław Leja, w okresie od 2008 do 2017 Ksiądz Kanonik  Stanisław Ruszała. Natomiast od sierpnia 2017 r. funkcję tę pełni aktualny Proboszcz Ksiądz Prałat dr Roman Chowaniec.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • włączanie się w liturgię ważniejszych uroczystości parafialnych;
 • cotygodniowa modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia;
 • pomoc modlitewna dla zmarłych i dusz czyścowych;
 • systematyczna modlitwa o beatyfikację i opieka nad grobem Sług Bożych Rodziny Ulmów, zaangażowanie w przeżywanie kolejnych rocznic, rozprowadzanie obrazków, publikacji książkowych;
 • inicjatywa Nabożeństw Fatimskich jako forma wynagrodzenia za zniewagi oraz popełnione grzechy;
 • organizacja pielgrzymek do Sanktuarium św. Andrzeja w Strachocinie, pielgrzymki nauczycielskiej na Jasną Górę, innych pielgrzymek parafialnych – Róż Różańcowych, „Różaniec do Granic”;
 • przygotowywanie ołtarza na Boże Ciało i wieńca dożynkowego na dziękczynienie za plony;
 • prowadzenie biblioteki parafialnej;
 • odwiedzanie samotnych i chorych;
 • współpraca z innymi grupami parafialnymi, samorządem i stowarzyszeniami gminnymi, muzeum w pielęgnowaniu wartości chrześcijańskich, narodowych i patriotycznych.

Spotkania formacyjne członków i kandydatów Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w obecności Księdza Proboszcza jako Asystenta Kościelnego  odbywają się raz w miesiącu. Miejscem spotkań w Markowej jest biblioteka w Domu Parafialnym. Zgodnie z przyjętym planem w 2018 roku  spotkania odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Stałe punkty spotkań POAK to: modlitwa do Ducha św., kwadrans ewangeliczny, studiowanie materiałów formacyjnych, przygotowanych przez Zarząd Krajowy Instytutu Akcji Katolickiej na podstawie aktualnego programu duszpasterskiego, dzielenie się wiarą, sprawy bieżące oraz wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłana.

Wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę i czują w sobie potrzebę zaangażowania dla dobra Kościoła oraz na rzecz naszej wspólnoty parafialnej serdecznie zapraszamy na nasze spotkania.